Zavolejte nám +420 457 976 631
Napište nám info@akcni-zajezdy.cz
Vyhledat zájezd
a

a

TOULKY RÁDŽASTHÁNEM, ÁGRA A VÁRÁNASÍ

OKRUH INDIÍ ZA VELKOLEPÝMI PAMÁTKAMI

A SVÁTEK BAREV HÓLÍ

Kód zájezdu: IND316-20 Počet nocí: 16 Strava: snídaně Ubytování:

Letecky
Cena od 61 190 Kč 62 690 Kč

Velkolepý okruh za poznáním exotické tváře Indie s Janou Křížovou, pro kterou je tato země druhým domovem. Společně poznáme duchovní život, posvátná místa a skutečné klenoty z minulosti - mimořádné pozůstatky rádžů, honosné kupecké rezidence, džinistické chrámy, staré pevnosti. Okruh nás zavede k jedinečným památkám „Zlatého“ trojúhelníku, k překrásným městům a palácům v pohádkovém kraji Rádžasthán, které vypráví příběhy o lásce, hrdinství a bohatství. K návštěvě země bezpochyby patří i… Celý popis

Rychlá objednávka

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí dospělá osoba
snídaně
IND316-20-1 od: 02.03.2020
do: 19.03.2020
zobrazit 16 62 690 Kč
61 190 Kč
Rezervovat místa
KódIND316-20-1
Termínod: 02.03.2020 do: 19.03.2020
Nástupní místa Praha
Počet nocí16
dospělá osoba - snídaně61 190 Kč
Rezervovat místa

Velkolepý okruh za poznáním exotické tváře Indie s Janou Křížovou, pro kterou je tato země druhým domovem. Společně poznáme duchovní život, posvátná místa a skutečné klenoty z minulosti - mimořádné pozůstatky rádžů, honosné kupecké rezidence, džinistické chrámy, staré pevnosti. Okruh nás zavede k jedinečným památkám „Zlatého“ trojúhelníku, k překrásným městům a palácům v pohádkovém kraji Rádžasthán, které vypráví příběhy o lásce, hrdinství a bohatství. K návštěvě země bezpochyby patří i posvátné Váránasí a proslulý chrámový komplex v Khadžuráho. Okruh obohatíme o bývalé královské město Chittorgarh, město duchů Fatehpur Sikri. Navštívíme zapomenuté paláce a chrámy malebného Órchha, poušť Thár, kde západ slunce na dunách bude opravdovým zážitkem, stejně tak i hinduistický svátek barev Hólí, který si užijeme v jednom z nejromantičtějších měst Indie v Udaipuru.

Zájezd provází Ing. Jana Křížová

Dillí - Bíkánér – Déšnók - Džaisalmér - Poušť Thár - Džódhpur - Np Kumbhalgarh - Ranakpur - Udaipur – Chittorgarh - Džajpur - Fatehpur Sikri - Ágra - Órchha - Khadžuráho - Váránasí - Sarnáth
1. den zájezdu 
Odlet s průvodcem z Prahy do Dillí.

2. den zájezdu
Po půlnoci přílet do Dillí, transfer do hotelu. Snídaně a celodenní prohlídka DILLÍ – největší mešita v Indii Páteční mešita – Džámí masdžid, Červená pevnost (UNESCO), procházka po náměstí Chandi Chowk, Rádžghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího, impozantní Kutub Minár (UNESCO) - největší cihlový minaret světa a komplex budov, které jsou ukázkou raně afgánské architektury, baháistický Lotosový chrám - krásná stavba v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. Humájúnova hrobka (UNESCO) - jedinečná ukázka Mughalské architektury, předchůdce Tádž Mahalu, moderní památník Indická brána aj. Večer fakult. návštěva sound & light show v Červené pevnosti. Návrat do hotelu na nocleh.

3. den zájezdu  
Po snídani přejezd do BÍKÁNÉRU (cca 8 hod.). Jedinečná a zajímavá cesta se zastávkami nás povede přes indický venkov RÁDŽASTHÁNU, největší indický stát, který je nazýván „pouštním státem“, ale oplývá řadou zajímavých historických i kulturních lokalit. Právě v Rádžasthánu se nám odhalí Orient v celé kráse. Nocleh v Bíkánéru.

4. den zájezdu  
Prohlídka „velbloudího“ města BÍKÁNÉR, strategicky ležícího na bývalé karavanní cestě do Střední Asie a Číny. Navštívíme pevnost Džúnágarh - sídlo místních maharádžů s krásnými interiéry, palác Lálgarh s muzeem. DÉŠNÓK s hinduistickým chrámem Karni Mata, který je známý množstvím krotkých krys, která jsou zde uctívána jako posvátná zvířata. Nocleh v Džaisalméru.

5. den zájezdu  
Zlaté město DŽAISALMÉR (UNESCO) jehož mohutné pevnosti z 99 baštami vystupují z pouště Thár. Toulky pevností, návštěva paláce, džinistických chrámů a event. návštěva některého z havélí - honosné rezidence místních kupců. Zastávka u jezera GADI SAGAR. Odpoledne přesun do pouště THÁR, jízda na velbloudech (cca 1,5 hod) na písečné duny Sam a Sand. Západ slunce na dunách. Ubytování a večeře.

6. den zájezdu  
Po snídani pokračujeme v cestě za poznáním RÁDŽASTHÁNU. Průjezd indickým venkovem a pouštní krajinou se zastávkami. Cestou nás oslní zářivě rudé pláně, kde se suší chilli papričky, díky nimž je oblast mezi Džaisalmérem a Džódhpurem světoznámá. Chilli je základním kořením v indické kuchyni, cestou zastávka i na nákup tohoto koření. Nocleh v Džódhpuru.

7. den zájezdu  
Prohlídka druhého největšího města Rádžasthánu, jednobarevného „Modrého města" DŽÓDHPURU se slavnou monumentální pevností Méhrángarh, rozprostírající se nad městem, nejmohutnější rádžasthánská pevnost. Návštěva mramorového památníku Džasvant Tháda s kenotafy místních maharádžů, krásné zahrady a výhledy na pevnost. Přejezd do Starého města s Hodinovou věží, večer návštěva místní tržnice s indickým kořením. Návrat na nocleh.

8. den zájezdu
Projedeme NP KUMBHALGARH, prohlédneme si mohutnou pevnost s hradbami Kumbhalgarh na svazích pohoří Arávali „Oko Méváru“. Zastavíme v RANAKPURU, prohlídka nejkrásnějšího chrámového komplexu v Rádžasthánu s mramorovými džinistickými chrámy, jimž vévodí Ádimáthův chrám, jedno z nejposvátnějších míst pro džinisty. Přejezd do romantického UDAIPURU. Dnes a zítra bude probíhat svátek barev Hólí, necháme si volný prostor, abychom si mohli užít tento tradiční indický festival plný barev, hudby a veselí.

9. den zájezdu  
Město UDAIPUR ležící na jezeře Pichola se svými ostrovními paláci. Městský palác s muzeem a krásnými interiéry, indoárisjký chrám Džagdiš, zahrady Sahelion-ki-bari s kašnami a lotosovým jezírkem, projížďka okolo jezera Fateh Sagar. Celodenní atmosféra svátku barev Holí a mj. večer nás čeká krásná podívaná z lodičky na plovoucí paláce, kterou poplujeme po jezeře Pichola. Nocleh v Udaipuru.

10. den zájezdu
Ráno odjedeme do bývalého královského města CHITTORGARH, návštěva dominanty města a jedné z největších pevností v Indii, tyčící se nad městem. Následuje DŽAJPUR, uličky Starého města, bazárky plné hedvábí, zlatých šperků, keramiky a večer návštěva místní tržnice. Nocleh v Džajpuru.

11. den zájezdu
DŽAJPUR
, celodenní prohlídka „Růžového města“ (UNESCO). Ráno navštívíme pevnost Amber (UNESCO), bývalé sídlo místních maharádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. K pevnosti vyjedeme na slonech. "Růžové město" - Městský palác s muzeem (Čadra Mahal), symbol města Hawa Mahal – tzv. Palác větrů, Džantar Mantar (UNESCO) – středověká astronomická observatoř z 18 stol. Návrat na hotel.

12. den zájezdu  
Snídaně a cesta do Ágry (cca 5 hod). Cestou město duchů FATÉHPUR SIKRÍ (UNESCO), prohlídka nádherně dochovaného města vítězství, které si nechal vystavět Akhbar Veliký jako nové hlavní město, velká Páteční mešita, Sultánský palác z červeného pískovce aj. Nocleh v Ágře.

13. den zájezdu
ÁGRA. Za svítání úchvatná prohlídka nejslavnější hrobky lásky Tádž Mahal (UNESCO) s rozlehlými zahradami, skvost světové architektury. Návrat na snídani, poté bývalé sídlo indických panovníků rozsáhlá Červená pevnost (UNESCO) a monumentální hrobka císaře Akbara. Odpoledne krátký přejezd vlakem do Džhánsi, ubytování v Órchha.

14. den zájezdu  
ÓRCHHA, nádherné zapomenuté paláce a chrámy, historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Večer dojezd na ubytování do Khadžuráha.

15. den zájezdu  
Kamenná učebnice lásky KHADŽURÁHO (UNESCO), proslulý chrámový komplex s erotickými výjevy, tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene“. Chrámy patří k nejstarším v Indii a k nejkrásnějším ukázkám chrámového umění na světě, řadí se i mezi tzv. „divy Indie“. Večer odjezd lůžkovým vlakem do Váránasí.

16. den zájezdu  
Dopoledne příjezd do VÁRÁNASÍ, ubytování v hotelu. Váránasí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě, je svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. Prohlídka Benárské hinduistické univerzity, chrámu Bharát Mátá s reliéfní mapou indického subkontinentu aj. Večer možnost shlédnutí každodenního obřadu Árthí - „uzavírání Gangy". Nocleh.

17. den zájezdu  
Za svítání projížďka lodí po GANZE okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, kde již po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na snídani a krátký přejezd do SARNÁTHU, významného budhistického poutního místa. Prohlídka budhistických chrámů, stúp a archeologického muzea, místo prvního kázání Buddhy. Odpoledne návrat do Váránasí, večerní posvátné město.

18. den zájezdu
Snídaně a odlet do DILLÍ, dokončení prohlídky města, nákupy, případně další alternativní program dle zájmu v návaznosti na letový řád. Večerní - noční let do Prahy, přílet následující den 20.3.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Dillí – Praha vč. let. tax,
 • transfery z/na letiště, dopravu dle programu,
 • 1x vnitrostátní přelet v Indii,
 • 1x noční lehátkový vlak, 16x ubytování (14x hotely****/***, 1x bungalovy v poušti Thár, 1x lehátkový vlak),
 • 15x snídani,
 • 1x večeři v poušti Thár,
 • safari v poušti Thár, jízdu na velbloudech,
 • projížďku po jezeře Pichola v Udajpuru,
 • jízdu na slonech k pevnosti Amber,
 • projížďku po Ganze ve Váránasí,
 • českého průvodce,
 • místního průvodce

Cena nezahrnuje

 • představení světlo a zvuk v Dillí,
 • ostatní vstupné (cca 100 €),
 • bakšišné,
 • turistické vízum, 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 11200 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1390 Kč,
 • indické vízum 2300 Kč

Nástupní místa

02.03. – 20.03. Odlet L2, L3

Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Vstupní vízum

 • turistické vízum do Indie 2300 Kč, o potřebných formalitách budeme včas informovat

Očkování

 • při vstupu do Indie není vyžadováno žádné povinné očkování

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 457 976 631 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací